POLITYKA
PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

1.  Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności KOB GROUP jest mowa o:

     • KOB GROUP – należy przez to rozumieć KOB GROUP – RAFAŁ KRÓL z siedzibą w Warszawie 04-667, przy ul. Trakt Lubelski 225 D, NIP: 113-127-51-98, Regon: 146621252;
     • Administratorze danych – należy przez to rozumieć KOB GROUP – RAFAŁ KRÓL z siedzibą w Warszawie 04-667, przy ul. Trakt Lubelski 225 D, NIP: 113-127-51-98, Regon:146621252;
     • Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę posiadającą dostęp do strony internetowej detektywigroup.pl;
     • Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową detektywigroup.pl;
     • Polityce prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności KOB GROUP, która określa zasady, sposóbprzetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej detektywigroup.pl.

2. Bezpieczeństwo

Ochrona prywatności użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl jest dla nas niezwykle istotna, dlatego dążymy do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Dochowujemy należytej staranności, aby informacje dotyczące użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl zostały zachowane w poufności oraz nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z celem,
w jakim zostały zgromadzone, ani też wbrew woli użytkowników powyższej strony internetowej.

3. Gromadzone informacje

1. Wszystkie informacje dotyczące użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl gromadzone są jedynie za Państwa wiedzą
i zgodą.

2. Zgromadzone informacje przetwarzane są przez KOB GROUP – RAFAŁ KRÓL z siedzibą w Warszawie 04-667, przy ul. Trakt Lubelski 225 D, NIP: 113-127-51-98, Regon: 146621252.

3. Strona internetowa detektywigroup.pl pozyskuje informacje o jej użytkownikach oraz ich aktywnościach jedynie w następujący sposób:

     • poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzu kontaktowym;
     • poprzez dobrowolne wysłanie CV na adres: biuro@kobgroup.pl;
     • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
     • poprzezgromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

4. Strona internetowa detektywigroup.pl zbiera tylko informacje podane dobrowolnie przez jej użytkowników.

5. Strona internetowa detektywigroup.pl może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (m.in. oznaczenie czasu, adres IP).
6. Zgromadzone przez nas informacje wykorzystywane są jedynie w celu, w jakim zostały zebrane.

4. Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KOB GROUP – RAFAŁ KRÓL z siedzibą w Warszawie 04-667, przy ul. Trakt Lubelski 225 D, NIP: 113-127-51-98, Regon: 146621252.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,
a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – RODO.

3. Od użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl zbieramy następujące dane osobowe:

     • Imię i nazwisko;
     • numer telefonu;
     • adres e-mail;
     • dane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl następuje w celu:

     • udostępnienia użytkownikom strony internetowej detektywigroup.pl;
     • wypełnienia przez Administratora danych obowiązków, które nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa;
     • wypełnienia przez Administratora danych prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez Administratora danych albo odbiorców danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora danych);
     • procesu rekrutacji.

5. Dane osobowe użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl zgromadzone przez Administratora danych mogą być udostępnione innym osobom i podmiotom współpracującym z KOB GROUP m.in. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych, na których te dane są przetwarzane, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom consultingowym, audytorom, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, firmom marketingowym, dostawcom serwerów,
w tym firmom obsługującym te serwery, firmom windykacyjnym.

Ponadto Dane osobowe użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl zgromadzone przez Administratora danych mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

6. Zgromadzone przez nas informacje wykorzystywane są jedynie w celu, w jakim zostały zebrane.

     • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
     • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego;
     • zgody na to udzieli nam użytkownik strony internetowej detektywigroup.pl.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Dane osobowe użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl, a w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Użytkownikom strony internetowej detektywigroup.pl, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo:

     • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
     • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
      a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@kobgroup.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia. W sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań, termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji – w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem, możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

9. Dane osobowe użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez użytkownika strony internetowej www.detektywigroup.pl sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Gromadzone informacje w związku z przeglądaniem zawartości strony internetowej detektywigroup.pl

1. Gromadzeniu podlegają informacje związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej detektywigroup.pl takie, jak: liczba wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron oraz wykorzystane odesłania.

2. Informacje o których mowa powyżej, wykorzystujemy wyłącznie w celach:

     • związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej detektywigroup.pl;
     • statystycznych mających ocenić zainteresowanie treściami zamieszczanymi na stronie internetowej detektywigroup.pl;
     • ulepszaniem treści zawartych na stronie internetowej detektywigroup.pl, jak i jakości oferowanych przez nas produktów i usług.

3. Informacje o których mowa powyżej nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl.

6. Pliki typu cookies

1. Strona internetowa detektywigroup.pl wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. „ciasteczka”), które umożliwiają i ułatwiają korzystanie użytkownikom strony internetowej www.detektywigroup.pl z jej zasobów.

2. Strona internetowa detektywigroup.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.

3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

     • dostosowania zawartości strony internetowej detektywigroup.pl do preferencji użytkownika;
     • optymalizacji korzystania ze strony internetowej detektywigroup.pl;
     • badania rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej detektywigroup.pl;
     • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej detektywigroup.plkorzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości oraz jakości oferowanych przez nas produktów i usług.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej detektywigroup.pl wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem oraz operatorem powyższej strony internetowej reklamodawców i partnerów.

6. W ramach strony internetowej detektywigroup.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

     • „sesyjne” (session cookies), będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej detektywigroup.pl aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
     • „stałe” (persistent cookies) są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej detektywigroup.pl przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika powyższej strony internetowej.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej detektywigroup.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej detektywigroup.pl.

7. Logi Serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania powyższą stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

     • czas nadejścia zapytania;
     • czas wysłania odpowiedzi;
     • nazwa stacji użytkownika strony internetowej detektywigroup.pl (identyfikacja realizowana przez protokół http);
     • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
     • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej detektywigroup.pl
      w przypadku gdy przejście do tej strony internetowej nastąpiło przez odnośnik;
     • informacje o przeglądarce użytkownika strony internetowej detektywigroup.pl;
     • informacje o adresie IP.

3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami strony internetowej detektywigroup.pl.

4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem strony internetowej detektywigroup.pl.

8. Linki do innych portali/stron internetowych

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie:

     • strony internetowej detektywigroup.pl;
     • oferowanych przez KOB GROUP produktów i usług.

2. Na stronie internetowej detektywigroup.pl mogą znajdować się przekierowania do innych portali/stron internetowych, za które KOB GROUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności, dlatego też prosimy Państwa o zapoznanie się z Polityką Prywatności każdego z tych portali/stron internetowych.

9. Warunki korzystania ze strony internetowej detektywigroup.pl

1. Wszelkie prawa do strony internetowej detektywigroup.pl, w tym prawa do ich elementów tekstowych i graficznych, układu strony oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

2. Zamieszczone na stronie internetowej detektywigroup.pl opisy produktów i usług mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Oferta przedstawiona na stronie internetowej detektywigroup.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

4. Korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej detektywigroup.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników powyższej strony internetowej jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych znajdujących się na stronie internetowej detektywigroup.pl.

5. Użytkownik strony internetowej detektywigroup.pl może korzystać z utworów czy baz danych o których mowa powyżej w pkt. a – d, jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody KOB GROUP, kopiowania, modyfikowania czy przesyłania jakiejkolwiek części strony internetowej, w całości lub we fragmentach.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Pomimo, iż dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości, bądź błędów. KOB GROUP nie ponosi odpowiedzialności, ani nie gwarantuje pełnej poprawności i kompletności informacji przedstawionych na stronie internetowej detektywigroup.pl

2. KOB GROUP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony internetowej detektywigroup.pl oraz  jakichkolwiek informacji znajdujących się na niej, a także za jakiekolwiek trudności, usterki, braki, wady, luki, niedociągnięcia, wirusy komputerowe, bądź inne problemy mogące narazić użytkowników strony internetowej detektywigroup.pl na powstanie szkody.

3. KOB GROUP nie ponosi odpowiedzialności wobec:

z tytułu jakiejkolwiek decyzji, bądź działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na powyższej stronie internetowej, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

2. KOB GROUP zastrzega sobie prawo zmiany informacji znajdujących się na stronie internetowej detektywigroup.pl w wybranym przez siebie terminie bez konieczności uprzedniego powiadomienia jej użytkowników.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na adres e-mail: biuro@kobgroup.pl.

KOB GROUP Kompleksowa ochrona biznesu, detektywi

Agencja detektywistyczna KOB GROUP
ul. Trakt Lubelski 225 D
04-667 Warszawa
+48 730 730 033
biuro@kobgroup.pl
24h / 7dni